DMCA

בעצם השימוש והגלישה באתר, אתה מקבל על עצמך את תנאי השימוש.
במידה ואינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת או להשתמש באתר.
אנא קרא את התקנון שלהלן ביסודיות לפני השימוש באתר.

1. האתר הינו פורטל המאפשר לגולשיו לסקר סרטים וסדרות טלוויזיה.
2. צוות האתר מעניק לגולשיו את הזכות לפרסם סיקורים ואין לו את היכולת ו/או את כוח האדם לפקח על התוכן המועלה לאתר.
3. אנו לוקחים ברצינות רבה את עניין הפגיעה בזכויות היוצרים ומודעים לכך שעלול להיווצר ניצול לרעה של פלטפורמת האתר לשם הפרת זכויות יוצרים. במידה וזכויותיך הופרו, אנא שלח לנו אי-מייל עם הקישור בו בוצעה ההפרה ונפעל במהירות האפשרית להסרתו(ראה טופס “יצירת קשר” בתחתית העמוד).
4. כאמור, הסיקורים המועלים לאתר מועלים ע”י גולשים. לכן, הנושא באחריות לגבי עוולות שבוצעו באותו סיקור הוא הגולש אשר העלה אותו לאתר.
5. בעצם שימושך באתר אתה מתחייב שלא תבוא בכל טענה כלפי צוות האתר ומפעיליו בגלל כל פגיעה כלשהי בך עקב סיקור כזה או אחר שהועלה לאתר.
6. בשום מקרה צוות האתר ו/או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם לך או לצד ג’ כתוצאה משימוש באתר.
7. השימוש באתר הינו על אחריותך הבלעדית והמלאה.
8. בעצם גלישתך באתר אתה מתחייב שלא תאיים, תפגע או תעליב משתמש אחר באתר וכמו כן, לא תעלה, תפרסם סיקור בעל תוכן לא חוקי.
9. אתה מודע לכך שבמהלך הגלישה באתר יתכן ותיחשף לתכנים לא הולמים שהועלו ע”י גולשי האתר וצוות האתר ומפעיליו אינם אחראים בשום אופן.
10. אתה מתחייב שלא להוציא את דיבתו של אחר ע”י סיקור פוגעני, תגובה פוגענית או בכל דרך אחרת על גבי האתר.
11. אתה מתחייב לא להעלות סיקור שהמידע בו שקרי ולא אמין.
12. אתה מתחייב לשפות את מפעילי האתר בגין כל נזק שיגרם לאתר על ידך ויחייב את מפעילי האתר בהוצאות משפט כגון שכ”ט עו”ד וכו’.
13. כל הסיקורים שהועלו לאתר ע”י גולשיו אסור להעתקה לאתר אחר או כל צורת העתקה אחרת.